Directed and Written by Wang Xiaoshuai

China | 2019 | Language – Chinese | 185 minutes

Cast 
Wang Jingchun (as Liu Yaojun)
Yong Mei (as Wang Liyun)
Wang Yuan (as Liu Xing, son of Liu Yaojun and Wang Liyun)
Xu Cheng (as Shen Yingming)
Ai Liya (as Li Haiyan)
Du Jiang (as Shen Hao, son of Shen Yingming and Li Haiyan)
Qi Xi (as Shen Moli, sister of Zhang Xinjian)
Li Jingjing (as Gao Meiyu, who become wife of Zhao Yanguozhang)
Zhao Yanguozhang (as Zhang Xinjian, brother of Shen Moli)

Produced by 
Guan Dandan, Luan Fuxing, Jianv Han, Sanping Han, Junyi He, Shaohua Huang, Steven Hui, Defu Jiang, Wei Li, Zheng Ling, Xuan Liu, Bing Wang, Hai Wang,  Hua Wang, Jingchun Wang, Lijun Wang, Xiaoshuai Wang,  Zhang Xi, Jinsong Yang, Wei Yang,  Qian Yini, Dong Yu, Meng Zhang, Yuan Zhao

Previous Festival and Awards: 

A married couple attempts to deal with the untimely death of their young son in addition to the rapidly changing foundations of Chinese society, in this decade-spanning, highly personal, and ambitiously epic work from Sixth-Generation filmmaker Wang Xiaoshuai.

DATES and TIME

POLLACK TEMPE CINEMAS

Theater TBD

Sat | Dec 7 | 9PM

Share Me

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email